Hóa học Lớp 10: Câu 4: Đề hòa tan hoàn toàn 7,8gam hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. khối lượng của Mg là: A. 1,2g. B. 2,4g. C

Question

Hóa học Lớp 10: Câu 4: Đề hòa tan hoàn toàn 7,8gam hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. khối lượng của Mg là:
A. 1,2g. B. 2,4g.
C. 7,2g . D. đáp số khác.
Câu 7: X, Y là 2 nguyên tố thuộc cùng phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng HTTH. Tổng số p trong hai hạt nhân nguyên tử X, Y bằng 30. Hai nguyên tố X, Y lần lượt là
A. Li(Z = 3) và Na (Z =11).
B. Na(Z = 11) và K( Z = 19).
C. Mg (Z = 12) và Ca (Z = 20).
D. Al(Z = 13) và Cl(Z = 17).
Câu 32: Cho 1,4g một kim loại ở nhóm IA trong BTH tác dụng hết với nước thu được 2,24 lít khí
hiđro (ở đktc). Kim loại đó là (Cho: Li=7; Na=23; K=39; Rb=85)
A. Li. B. Na. C. K. D. Rb, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 tháng 2022-03-15T03:39:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  4.B
  5.B
  6.A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4/ Gọi x là số mol Mg và y số mol Al
  PT: Mg+2HCl->MgCl2+H2
        x        2x
       2Al+6HCl->2AlCl3+3H2
        y       3y
  nHCl= 2.0,4=0,8 mol => 2x+3y=0,8 (1)
  Khối lượng hỗn hợp; mMg+mAl=7,8 <=> 24x+27y=7,8 (2)
  Từ (1),(2) giải ra ta được: x=0,1 và y=0,2 
  => mMg=24.0,1=2,4 g nên đáp án đúng là B
  5/ 
  Ta có: pX+pY=30 (1)
  Giả sử ZX<ZY
  Vì thuộc 2 chu kì liên tiếp nên sẽ có 2 TH:
  TH1: 2 nguyên tố thuộc chu kì nhỏ (1,2,3)
  pY-pX=8 (2)
  Từ (1) và (2) pX=11, py=19
  Vậy X là Na, Y là K
  TH2: 2 nguyên tố thuộc chu kì lớn (4,5,6,7)
   py-px=18 (3)
  Từ (1) và (3)  px=6, py=24
  X là C, Y là Cr nhưng Th này loại vì đề nói là thuộc cùng 1 nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp còn C và Cr thì không cùng 1 nhóm lại không ở 2 chu kì liên tiếp nên Loại
  Vậy chúng ta chỉ nhận TH1 là Na và K nên đáp án đúng là B
  6/ Gọi X là kim loại nhóm IA cần tìm
  PT: 2X+2H2O -> 2XOH+H2
        0,2                              0,1
  nH2=V/22,4=2,24/22,4=0,1 mol 
  => nX=2nH2=0,2 mol
  => MX=mX/nX=1,4/0,2=7 (Li) nên đáp án A đúng
  ——————————-????-XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT-????———————————

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )