Hóa học Lớp 10: Câu 1: Tổng số prôton ,nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 28. Số khối A của hạt nhân là ; A. 17.

Question

Hóa học Lớp 10: Câu 1: Tổng số prôton ,nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 28. Số khối A của hạt nhân là ;
A. 17. B. 18.
C. 19. D. 20.
Câu 3: Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của 1 nguyên tố là 28. Số khối của hạt nhân của nguyên tố đó là:
A. 19. B. 28. C. 18. D. 20.
Câu 9: Ion nào có tổng số e bằng 50?
A. PO43–. B. NH4+.
C. SO32–. D. NO3–., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 1 tháng 2022-03-15T00:55:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  1.C
  3,.A
  9.A
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.$\text{Ta có : n=28-2p}$
  $\text{Ta lại có : p≤28-2n≤1,2p }$
  $\text{⇒3p≤28≤3,2p}$
  $\text{⇒8,75≤p≤9,3}$
  $\text{⇒p=9}$
  $\text{⇒n=10}$
  $\text{⇒A=19}$
  3,Như câu trên , 2 câu giống nhau :v
  9,$\text{A}$
  $\text{số e=15+8.4+3=50}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )