Hóa học Lớp 10: Cân bằng ptr oxi hóa khử: O2 + KI + H2O –> O2 + I2 + KOH

Question

Hóa học Lớp 10: Cân bằng ptr oxi hóa khử:
O2 + KI + H2O –> O2 + I2 + KOH, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-12-21T14:51:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH: $H_2O+2KI+O_3→^{t^o} O_2↑+I_2+2KOH$
  x1 $|O_3+6e→3O^{-2}$ ( quá trình khử )
  x3 $| I_2+2e → 2I^{-1}$ ( quá trình oxi hóa)
  $O_3 + 6I^{-1} → 3O^{-2} + 3I_2$
  Tỉ lệ $1:2:1:1:1:2$

 2. $\text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{O3 + 2KI + H2O}$$\longrightarrow$$\text{ O2 + I2 + 2KOH}$
  $\text{Có nhiệt độ nhá}$
  $\text{Cân bằng 2 vào chỗ Kl rồi tiếp theo cho 2 vào chỗ KOH để cho bằng nhau}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )