Hóa học Lớp 10: Cân bằng các phản ứng oxi hóa-khử sau bằng phương pháp thằng bằng electron Ca(OH)2 + Cl2 => CaCl2 + Ca(ClO)2 + H2O FeCl3 + HI => Fe

Question

Hóa học Lớp 10: Cân bằng các phản ứng oxi hóa-khử sau bằng phương pháp thằng bằng electron
Ca(OH)2 + Cl2 —> CaCl2 + Ca(ClO)2 + H2O
FeCl3 + HI —> FeCl2 + I2 + HCl
FeCl3 + H2S —> FeCl2 + S + HCl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tháng 2022-03-19T18:57:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $2Ca(OH)_2 + 2Cl_2 → 2H_2O + CaCl_2 + Ca(ClO)_2$
  $2FeCl_3 + 2HI → 2FeCl_2 + I_2 + 2HCl$
  $2FeCl_3 + H_2S → 2FeCl_2 + S + 2HCl$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   a/.
  $Ca(OH)_2+Cl_2^0→CaCl_2^{-1}+Ca(Cl^{+1}O)_2+H_2O$
  + Chất khử:  $Cl_2$
  + Chất oxi hóa: $Cl_2$
  + Quá trình oxi hóa:
  $1$  x   $|Cl_2^0→2Cl^{+1}+2.1e$
  + Quá trình khử:
  $1$  x   $|Cl_2^0+2.1e→2Cl^{-1}$
  + Cân bằng PT:
  $2Ca(OH)_2+2Cl_2→CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O$
  ————————–
  b/.
  $Fe^{+3}Cl_3+HI^{-1}→Fe^{+2}Cl_2+HCl+I_2^0$
  + Chất khử:  $HI$
  + Chất oxi hóa:  $FeCl_3$
  + Quá trình oxi hóa:
  $1$  x   $|2I^{-1}→I_2^0+2.1e$
  + Quá trình khử:
  $2$  x   $|Fe^{+3}+1e→Fe^{+2}$
  + Cân bằng PT:
  $2FeCl_3+2HI→2FeCl_2+2HCl+I_2$
  ————————–
  c/.
  $Fe^{+3}Cl_3+H_2S^{-2}→Fe^{+2}Cl_2+HCl+S^0$
  + Chất khử:  $H_2S$
  + Chất oxi hóa:  $FeCl_3$
  + Quá trình oxi hóa:
  $1$  x   $|S^{-2}→S^0+2e$
  + Quá trình khử:
  $2$  x   $|Fe^{+3}+1e→Fe^{+2}$
  + Cân bằng PT:
  $2FeCl_3+H_2S→2FeCl_2+2HCl+S$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )