Hóa học Lớp 10: 1, S + HNO3 –> H2SO4 + NO. Vai trò của HNO3 trong phản ứng? A. là chất khử B. là chất oxi hóa C. là chất khử và chất oxi hóa D. là ch

Question

Hóa học Lớp 10: 1, S + HNO3 –> H2SO4 + NO. Vai trò của HNO3 trong phản ứng?
A. là chất khử
B. là chất oxi hóa
C. là chất khử và chất oxi hóa
D. là chất khử và chất oxi hóa
2, aH2SO4 + bH2S –> cS + dH2O. Cho biết hệ số a,b,c,d của phương trình phản ứng?
A. 1; 3; 4; 4
B. 1; 3; 4; 1
C. 1; 4; 3; 4
D. 4; 3; 1; 4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 1 tháng 2022-12-22T16:27:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1)
  Chọn \(A\).
  \(HNO_3\) là chất oxi hoá vì \(N\) trong \(HNO_3\) từ \(+5\) bị khử về \(+2\) trong \(NO\).
  2)
  Phản ứng xảy ra:
  \({H_2}S{O_4} + 3{H_2}S\xrightarrow{{{t^o}}}4{\text{S}} + 4{H_2}O\)
   \(a=1;b=3;c=d=4\)
  Chọn \(A\)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: Chọn B
  $S+2HNO_3→^{t^o}H_2SO_4+2NO↑$
  – $HNO_3$ trong phản ứng có vai trò là chất oxi hóa vì số số oxi hóa của $N$ trong $HNO_3$ thay đổi từ +5 giảm xuống +2 ( hóa – nhận – giảm)
  Câu 2: Chọn A
  PTHH: $H_2SO_4+3H_2S→4S+4H_2O$
  Hệ số a, b, c, d là 1, 3, 4, 4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )