Lễ Khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017

Lễ Khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017

Chung kết xếp hạng toàn quốc tổng kết và trao giải 08h00 ngày 19/5/2017

Chung kết xếp hạng toàn quốc tổng kết và trao giải 08h00 ngày 19/5/2017

Chung kết xếp hạng cá nhân 14h00 ngày 18/5/2017

Chung kết xếp hạng cá nhân 14h00 ngày 18/5/2017

Vòng thi Cụm: Đông Nam bộ ngày 23/4/2017

Vòng thi Cụm: Đông Nam bộ ngày 23/4/2017

Vòng thi Cụm: Đồng bằng sông Hồng ngày 22/4/2017

Vòng thi Cụm: Đồng bằng sông Hồng ngày 22/4/2017