Thông báo số 1 Hội thi "Ánh sáng soi đường"

Thông báo số 1 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

Thông báo số 2 - Hội thi "Ánh sáng soi đường"

Thông báo số 2 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017