Vòng thi Cụm: Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày 16/4/2017

Vòng thi Cụm: Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày 16/4/2017

Vòng thi Cụm: Đồng bằng sông Tiền, đồng bằng sông Hậu ngày 15/4/2017

Vòng thi Cụm: Đồng bằng sông Tiền, đồng bằng sông Hậu 15/4/2017

Vòng thi Cụm: Tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ, Trung du Bắc bộ ngày 15/4/2017

Vòng thi Cụm: Tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ, Trung du Bắc bộ 15/4/2017

Vòng thi Cụm: Cụm Đoàn trực thuộc ngày 11/4/2017

Vòng thi Cụm: Cụm Đoàn trực thuộc 11/4/2017