Vòng thi Cụm: Đông Nam bộ ngày 23/4/2017

Vòng thi Cụm: Đông Nam bộ ngày 23/4/2017

Vòng thi Cụm: Đồng bằng sông Hồng ngày 22/4/2017

Vòng thi Cụm: Đồng bằng sông Hồng ngày 22/4/2017

Vòng thi Cụm: Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày 16/4/2017

Vòng thi Cụm: Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày 16/4/2017

Vòng thi Cụm: Đồng bằng sông Tiền, đồng bằng sông Hậu ngày 15/4/2017

Vòng thi Cụm: Đồng bằng sông Tiền, đồng bằng sông Hậu 15/4/2017

Vòng thi Cụm: Tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ, Trung du Bắc bộ ngày 15/4/2017

Vòng thi Cụm: Tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ, Trung du Bắc bộ 15/4/2017