Thể lệ Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

11:20 20/02/2017 16029 0

Thể lệ Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017


THỂ LỆ

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học

Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”

Lần thứ II - năm 2017

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 567- KH/TWĐTN-TNTH

 ngày 06 tháng 02 năm 2017)

------------

 

I. TÊN GỌI, NỘI DUNG THI

1. Tên gọi hội thi: Ánh sáng soi đường

2. Nội dung cơ bản Hội thi

- Kiến thức về Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Thông tin kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng dự thi:

1.1. Bảng cá nhân: Sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước.

1.2. Bảng đội tuyển:

- Mỗi tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc cử 01 đội tuyển sinh viên tham dự. Mỗi đội tuyển gồm 07 thành viên, trong đó có 05 thành viên chính thức và 02 thành viên dự bị đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng, trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc trực thuộc Đoàn trực thuộc.

- Thành viên của đội tuyển được lựa chọn dựa trên tiêu chí sau:

+ Không phải là sinh viên đang theo học ở các ngành, chuyên ngành: Triết học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa học chính trị; Chính trị học; Giáo dục chính trị.

+ Sinh viên tham dự ít nhất 01 lần phần thi cá nhân và đạt từ 70% điểm bài thi trở lên.

Hạn chót gửi hồ sơ đăng ký đội tuyển là ngày 29/3/2017. Đăng ký theo mẫu (được ban hành kèm Kế hoạch này) và gửi về Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Số 64 Bà Triệu, Hà Nội.

2. Thời gian tổ chức hội thi:                                        

2.1. Bảng cá nhân: Từ 05/3/2017 đến 16/4/2017 (06 tuần).

2.2. Bảng đội tuyển:

- Vòng thi cấp cụm, cấp khu vực: tháng 4, 5/2017 (Thời gian cụ thể các cụm, khu vực sẽ được thông báo tới các đội tuyển bằng văn bản, thông qua website và fanpage Hội thi)

- Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc: tháng 5/2017 (Dự kiến 21/5/2017).

III.  HÌNH THỨC THI

3.1. Phần thi kiến thức

3.1.1. Bảng cá nhân:

3.1.1.1. Vòng loại

- Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn

- Tổng cộng có 06 tuần thi.

- Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 22h00 ngày chủ nhật trong tuần. Riêng tuần đầu tiên hệ thống được mở từ lúc khai mạc hội thi (dự kiến 09h00 ngày 05/3/2017) và kết thúc lúc 22h00 ngày chủ nhật 12/3/2017.

- Bài thi mỗi tuần gồm ba vòng thi:

+ Vòng 1 - Theo dòng lịch sử: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi; thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 10 giây; mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Trả lời hết 20 câu sẽ chuyển sang vòng 2. Điểm tối đa phần thi này là 100 điểm

+ Vòng 2 - Đi tìm chân lý: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi; thời gian đọc và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây; mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Điểm bắt đầu vòng 2 là điểm cuối cùng thí sinh đạt được ở vòng 1. Trả lời hết 20 câu sẽ chuyển sang vòng 3. Điểm tối đa phần thi này là 200 điểm.

+ Vòng 3 - Ánh sáng soi đường: Thí sinh sẽ ghép 15 cặp thông tin đúng từ 02 cột với nhau; thời gian thực hiện vòng thi tối đa 02 phút; mỗi cặp thông tin ghép đúng được 20 điểm, mỗi cặp thông tin trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời bị trừ 05 điểm. Điểm bắt đầu vòng 3 là điểm cuối cùng thí sinh đạt được ở vòng 2. Điểm tối đa phần thi này là 300 điểm.

Thời gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu cho đến khi kết thúc vòng 3, tổng thời gian tối đa của 3 vòng là 10 phút 20 giây. Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được là 600 điểm. Nếu thí sinh bị trừ điểm về điểm số bằng 0, phần thi sẽ dừng lại. Người chơi có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng.

3.1.1.2. Vòng Chung kết toàn quốc

- Sau 06 tuần thi, 18 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần (mỗi tuần chọn 03 thí sinh có điểm số cao nhất, không trùng lặp với thí sinh đã được chọn từ các tuần trước) và 82 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (điểm số và thời gian là tổng cộng của 06 tuần thi) sẽ tham dự vòng chung kết trực tuyến. 10 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ tham dự trận chung kết xếp hạng toàn quốc.

- Thời gian thi: 09h00 ngày 06 tháng 5 năm 2017 (Chủ nhật).

- Địa điểm thi: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

- Hình thức thi: gồm 4 phần thi

+ Phần 1, 2, 3 tương tự phần thi tuần.

+ Phần 4 - thi tự luận: Thí sinh trả lời 01 câu hỏi tự luận trong thời gian tối đa là 60 phút. Điểm số tối đa phần thi này là 100 điểm.

Điểm số cuối cùng của thí sinh là tổng điểm của 4 phần thi. 10 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ giành quyền tham gia Vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội ngày 21/5/2017.

3.1.1.3. Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc:

- Thời gian: dự kiến ngày 21 tháng 5 năm 2017

- Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

- Gồm 02 phần thi

          + Phần thứ nhất: kiểm tra kiến thức. Mỗi thí sinh trả lời trên máy tính 20 câu hỏi trắc nghiệm và hỏi đáp. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 10 điểm, sai không có điểm. Mỗi thí sinh được sử dụng ngôi sao hy vọng 02 lần trong suốt quá trình trả lời. Đặt ngôi sao hy vọng, đúng được nhân đôi số điểm, sai bị trừ 5 điểm. Ngôi sao hy vọng được đặt trước khi hiện câu hỏi. 06 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước vào phần thi thứ hai. Trường hợp bằng điểm sẽ ghi nhận thí sinh nào có tổng thời gian trả lời ít hơn sẽ giành phần thắng. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm.

+ Phần thứ hai:

06 thí sinh sẽ được chia thành 03 cặp. Tại mỗi cặp đấu thí sinh sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề trong số các chủ đề cho Ban Tổ chức thông tin trước cho thí sinh. Sau khi bốc thăm thí sinh có 02 phút để chuẩn bị. Thí sinh hùng biện chủ đề cho trước trong thời gian không quá 05 phút. Thí sinh còn lại được quyền phản biện và trao đổi trong thời gian không quá 02 phút. Kết thúc phần phản biện và trao đổi 02 thí sinh trong cặp đấu sẽ đổi vai và hùng biện về chủ đề tiếp theo. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh là 100 điểm, trong đó 80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện. Kết thúc 03 cặp đấu, Ban Giám khảo sẽ căn cứ kết quả của các thí sinh để xếp hạng chung cuộc. Điểm xếp hạng là điểm tổng cộng của 02 phần thi.

v Những quy định chung

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc.

- Nghiêm cấm việc mời người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.

- Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức           thông báo.

- Trường hợp mất kết nối:

+ Các thí sinh có thể tham dự phần thi của mình trên máy vi tính, máy tính bảng hoặc các điện thoại thông minh có kết nối internet.

+ Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

3.1.2. Bảng đội tuyển:

3.1.2.1. Vòng thi cụm:

- Thời gian: 09/4 - 23/4/2017 (có lịch trình cụ thể kèm theo).

- Thi đấu theo 11 cụm, mỗi trận gồm 3-4 đội tuyển thi đấu đối kháng sân khấu, chọn 11 đội hạng nhất tham dự vòng khu vực.

- Danh sách các cụm: Miền núi Tây Bắc bộ, Miền núi Đông Bắc bộ, Trung du Bắc bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Tiền, Đồng bằng sông Hậu, Đoàn trực thuộc.

- Hình thức thi: đối kháng sân khấu. Mỗi trận đấu từ 03 - 04 đội tuyển, tùy vào số lượng đăng ký cụ thể của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Trường hợp ở các cụm có số lượng đăng ký nhiều hơn 04 đội tuyển, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng thi đấu. Mỗi trận thi đấu gồm 4 phần thi:


Tải về văn bản đầy đủ Tại đây