Mẫu đăng ký danh sách đội tuyển tham dự Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017

17:27 02/03/2017 1606 0

Mẫu đăng ký danh sách đội tuyển tham dự Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017

BCH ĐOÀN…..............................

***

“Về việc đăng ký danh sách đội tuyển tham dự Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017”

 

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

........., ngày ... tháng ... năm 2017

                             Kính gửi: - Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Kính gửi:                              - Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn

 

Căn cứ Kế hoạch số 567-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017; căn cứ Thể lệ Hội thi, Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn.......................... đăng ký danh sách thành viên đội tuyển cấp tỉnh tham dự Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017, cụ thể như sau:

 

STT

Tên thành viên

Ngày sinh

Giới tính

Ngành học

Lớp

Khoa

Trường

Thông tin liên lạc (SĐT, email)

Số điểm đạt được trong phần thi cá nhân

Ghi chú (Đội trưởng, Thành viên dự bị...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ .........................................

                Tải về Văn bản Tại đây