DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

16:23 02/03/2017 3694 0

Danh mục tài liệu tham khảo Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II – năm 2017

1. Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014.

2. Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.

3. Bộ Giáo dục và đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014.

4. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.

5. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.

6. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.

7. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.

8. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

11. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

13. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

14. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016.

15. Các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, khóa X, khóa XI, khóa XII.

16. CD rom Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2000.

17. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002.

18. Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc các khóa.

19. Văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc các khóa.

20. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Hỏi đáp Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Phong trào thanh niên Việt Nam, Nxb. Thanh niên

21. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Lược sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam, Nxb. Thanh niên, Nxb. Kim Đồng, Nxb. Trẻ, 2010.

22. Hội Sinh viên Việt Nam: Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam, Nxb. Thanh niên, 2013.

23. Thông tin chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.