Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 55 02:25:356
2 Tuần 5 190 05:10:690