Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 70 08:00:745
2 Tuần 4 65 06:31:034