Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 25 05:08:666
2 Tuần 4 20 01:39:213
3 Tuần 6 45 06:22:745