Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 110 05:19:961
2 Tuần 5 160 04:42:205
3 Tuần 6 265 04:32:215