Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 5 03:52:441
2 Tuần 4 15 02:46:913