Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 95 06:50:046
2 Tuần 4 0 00:00:020