Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 0 08:05:119
2 Tuần 4 50 07:29:694