Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 30 01:44:366
2 Tuần 5 0 01:17:352
3 Tuần 5 55 01:22:825