Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 245 07:36:781
2 Tuần 4 250 07:16:999
3 Tuần 5 365 06:59:446
4 Tuần 5 345 07:10:681