Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 105 00:00:020
2 Tuần 5 35 02:08:477
3 Tuần 5 90 07:05:957
4 Tuần 6 85 06:54:122
5 Tuần 6 125 04:32:838