Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 30 06:36:875
2 Tuần 4 5 06:39:229