Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 125 06:52:559
2 Tuần 5 90 05:18:873
3 Tuần 5 45 06:03:561
4 Tuần 6 75 05:37:087
5 Tuần 6 95 06:09:228