Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 140 06:23:038
2 Tuần 4 45 04:52:448