Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 00:00:000
2 Tuần 4 220 07:41:935