Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 45 00:26:807
2 Tuần 4 120 00:57:442