Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 35 00:20:621
2 Tuần 4 45 00:00:020