Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 165 07:43:971
2 Tuần 4 210 07:00:785
3 Tuần 5 65 07:39:023
4 Tuần 5 170 08:41:700