Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 55 08:35:946
2 Tuần 5 150 06:53:056
3 Tuần 6 80 06:21:995