Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 290 03:11:769
2 Tuần 4 70 00:00:020
3 Tuần 5 595 03:30:852
4 Tuần 5 250 00:00:020