Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 4 75 06:20:620
2 Tuần 5 30 01:09:798
3 Tuần 5 0 00:02:829
4 Tuần 6 55 00:00:020