Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 3 5 00:11:214
2 Tuần 3 600 02:08:664
3 Tuần 4 510 03:45:112
4 Tuần 5 30 00:00:020
5 Tuần 5 555 03:54:934
6 Tuần 6 565 05:07:962