Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 3 525 05:06:051
2 Tuần 4 540 04:06:492
3 Tuần 5 575 03:19:490
4 Tuần 5 115 00:00:020
5 Tuần 6 560 04:49:604