Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 3 130 00:00:020
2 Tuần 3 595 02:37:942
3 Tuần 4 570 03:31:188
4 Tuần 5 45 00:00:020
5 Tuần 5 575 03:47:239
6 Tuần 6 550 05:37:245