Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 3 480 06:20:545
2 Tuần 3 600 02:26:093
3 Tuần 4 565 03:31:554
4 Tuần 5 560 03:37:530
5 Tuần 6 560 05:03:695