Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 3 530 04:48:294
2 Tuần 3 25 00:00:020
3 Tuần 4 580 03:23:033
4 Tuần 5 575 03:37:130
5 Tuần 6 555 04:05:696