Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 2 580 02:09:039
2 Tuần 3 575 01:22:856
3 Tuần 3 300 00:00:020
4 Tuần 4 430 05:45:396
5 Tuần 4 530 05:16:897
6 Tuần 5 560 02:33:873