Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 2 455 05:41:287
2 Tuần 3 415 05:45:034
3 Tuần 4 415 06:40:042
4 Tuần 5 540 06:45:010
5 Tuần 6 00:00:000
6 Tuần 6 420 03:38:170