Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 2 340 05:43:551
2 Tuần 3 550 05:31:177
3 Tuần 4 350 07:01:862
4 Tuần 4 400 06:44:105
5 Tuần 5 535 04:30:919
6 Tuần 6 530 04:46:929