Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 2 170 07:10:543
2 Tuần 3 60 00:15:709
3 Tuần 3 600 01:20:165
4 Tuần 4 0 00:01:212
5 Tuần 4 50 00:00:020