Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 570 03:31:739
2 Tuần 1 555 03:28:326
3 Tuần 2 600 03:32:409
4 Tuần 3 165 02:18:599
5 Tuần 3 475 04:07:473
6 Tuần 4 575 05:09:057