Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 585 03:56:737
2 Tuần 2 580 03:42:157
3 Tuần 3 540 04:21:548
4 Tuần 4 425 05:09:731
5 Tuần 5 530 05:11:750
6 Tuần 6 00:00:000
7 Tuần 6 535 03:40:909
8 Chung kết toàn quốc 20 07:33:799