Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 530 04:53:753
2 Tuần 2 595 04:33:981
3 Tuần 3 500 05:13:813
4 Tuần 4 480 05:12:724
5 Tuần 5 445 06:13:858
6 Tuần 6 520 04:25:594