Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 565 04:31:996
2 Tuần 2 580 04:42:244
3 Tuần 3 555 04:25:522
4 Tuần 4 510 05:29:330
5 Tuần 5 550 05:06:492
6 Tuần 6 520 05:39:776
7 Tuần 6 525 05:05:721
8 Chung kết toàn quốc 130 07:18:536