Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 570 02:14:739
2 Tuần 2 590 01:29:605
3 Tuần 2 540 01:25:496
4 Tuần 3 580 01:21:415
5 Tuần 4 5 00:05:789
6 Tuần 4 600 01:26:265