Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 505 04:46:279
2 Tuần 2 590 04:05:012
3 Tuần 3 305 06:49:446
4 Tuần 4 320 06:35:367
5 Tuần 5 495 05:11:749
6 Tuần 6 370 06:11:508