Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 205 05:43:022
2 Tuần 2 485 04:49:177
3 Tuần 3 530 03:28:407
4 Tuần 4 510 04:20:709
5 Tuần 5 540 03:30:697
6 Tuần 6 540 02:56:565