Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 330 06:07:994
2 Tuần 2 355 06:08:349
3 Tuần 3 280 06:16:796
4 Tuần 4 460 06:33:280
5 Tuần 5 435 06:40:170
6 Tuần 6 505 05:16:497