Kết quả thi

# Hội thi Điểm Thi Thành tích
1 Tuần 1 55 05:39:598
2 Tuần 1 600 01:52:190
3 Tuần 2 585 01:33:295
4 Tuần 2 600 01:27:990
5 Tuần 3 50 00:14:089
6 Tuần 3 600 01:17:435